Logo kobr.nl

Subsidie agrarische initiatieven verbeteren waterkwaliteit of remmen bodemdaling

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap.

De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling. Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 210.000 euro beschikbaar, inclusief 100.000 euro van de provincie Utrecht.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het agrarische collectief, het waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te komen. Voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie kijkt u op: www.hdsr.nl/agrariers

Meer berichten