Evenemententerrein in Bodegraven.
Evenemententerrein in Bodegraven. Foto: Google maps

Evenemententerrein en nieuwe PLUS nog niet beklonken

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Op de eerste vergadering na de zomervakantie kregen de leden van de raadscommissie Ruimte een overvolle agenda voorgeschoteld. Aan het begin van de vergadering constateerde voorzitter Remco Tijssen al dat het onmogelijk zou zijn die hele agenda af te werken en werd een deel van de onderwerpen naar 20 september verschoven. Een goed besluit, want er was in deze vergadering ruim drie uur nodig om twee onderwerpen te behandelen. Tot echte besluiten kwam het niet en de discussie wordt in de komende raad voortgezet.

door Bert Verver

Tijdelijke bouw op Evenemententerrein

Met op de publieke tribune een flinke delegatie omwonenden boog de commissie zich eerst over de 1,6 miljoen euro die het college nodig heft om veertig tijdelijke woningen en tien tijdelijke standplaatsen voor woonwagens op het Bodegraafse Evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg te plaatsen. Zoals verwacht kon worden na de stevige inspraak van omwonenden een week eerder ontspon zich een discussie over alle aspecten van dit plan. 

Diverse fracties vroegen zich af wat het college ging doen met de kritiek op het gebrekkige participatietraject. Wethouder Knol gaf daarop ruiterlijk toe dat het traject en de zorgen en protesten waren onderschat. Hij beloofde beterschap bij het tot stand komen van de vervolgplannen. Een ander punt was dat bij het schetsplan niet gerefereerd was aan eerdere structuurvisies en dat een deel van de gemeentegrond verhuurd was. Dit noemde de wethouder een ‘omissie’. Hij beloofde die stukken alsnog bij het dossier te voegen. Hij maakte zich geen zorgen over vervuiling van de grond, omdat die met een ‘leeflaag’ was afgedekt. Er vindt nog een aanvullend onderzoek plaats.

In het algemeen werd het belang van de bouw van de tijdelijke huisvesting door de commissieleden onderkend. Willem Zuyderduyn (LLBR) maakte zich wel zorgen over de herhuisvesting die te zijner tijd om de hoek zal komen kijken. Kees-Willem van Os (VVD) vroeg zich af hoe de verdeling van 60 procent jongeren uit de gemeente, 20 procent spoedzoekers en 20 procent statushouders gegarandeerd kon worden. Volgen de wethouder kon dat door de woningen te labelen.

Verschillende fractiewoordvoerders maakten zich verder zorgen over het financiële plaatje. Zo noemde Hennie Castelein (BBR) dit ‘boterzacht’. Zij vreesde dat er nog wel de nodige euro’s bij zullen komen. Die zorg leefde ook bij de fracties van GroenLinks en het CDA. De woordvoerder van die laatste partij vroeg nadrukkelijk naar subsidies van de rijksoverheid en de wijze waarop de huurinkomsten verdeeld zouden worden tussen de gemeente en de exploitant. De wethouder zei dat er pas definitief inzicht is in de subsidiemogelijkheden als er een concreet plan is, maar hij sprak de verwachting uit dat het om een substantieel bedrag zou kunnen gaan. Hij toonde begrip voor het feit dat de commissie meer inzicht wilde in de financiën en zegde toe daar nog voor de komende raad duidelijkheid over te geven.

Na die toezegging besloot de commissie het stuk door te geleiden naar de raad, waar het verder wordt besproken.

PLUS en laadstation

Het is de bedoeling dat de in Waarder gevestigde PLUS supermarkt verplaatst wordt naar de ingang van het dorp bij de afrit van de A12, de Poort van Waarder. Op de achtergelaten locatie worden dan een tiental betaalbare woningen gebouwd. Loïs Verheul (PvdA) vroeg om die betaalbaarheid vast te leggen. De commissieleden hadden er echter moeite mee dat nabij de supermarkt een snellaadstation voor elektrische auto’s zou verschijnen met een luifel met zonnepanelen op een hoogte van 6 meter.

Als eerste spreker noemde Jan van Rooijen (CDA) de pijnpunten: het laadstation is in strijd met de uitgangspunten, de hoge luifel is te dominant, het nabijgelegen BP-station is al bezig met plannen voor een laadstation en de aantrekkende werking zorgt voor meer verkeer en gevaarlijke situaties voor fietsers. Hij was daarom geen voorstander van het laadstation en riep het college op om samen met het Dorpsteam de verkeersafwikkeling goed onder de loep te nemen. 

De sprekers na hem lieten zich in het algemeen in dezelfde bewoorden uit over het plan, totdat Kees-Willem van Os (VVD) aan het woord kwam. Kees-Willem, zelf werkzaam in de duurzaamheidbranche, was verbaasd over de houding van zijn collega’s. Volgens hem paste de bouw van het laadstation volledig binnen het streven om het wagenpark snel te elektrificeren en duurzamer te maken. Door de groeiende behoefte aan laadstations zag hij ook geen concurrentie met de plannen van het BP-station. “Als we het niet doen missen we een kans,” aldus de VVD’er. 

Die woorden waren koren op de molen van wethouder Van den Heuvel, die zich begrijpelijker wijs achter het plan schaarde. Volgens hem was het snellaadstation nodig om de exploitatie rond te krijgen, omdat het ingewikkeld en dus duur is de nieuwe locatie geschikt te maken voor de supermarkt. Hij wees daarbij op de aanwezige gasleidingen, de verkeerssituatie die aangepast moet worden en de verplaatsing van het vrachtwagenparkeerterrein. Volgens hem paste het station binnen de duurzaamheidambities van de gemeente en hij zegde toe zich in te spannen om ook de bouw van een station bij de BP mogelijk te maken.

Volgens Johan Langelaar (ChristenUnie) stelde de wethouder het laadstation centraal in het plan in plaats van de supermarkt, maar met die redenering ging de wethouder niet mee. Wel beloofde hij nog eens te kijken of de hoge luifel nodig was en gaf hij aan dat er geld begroot was voor een goede aanpassing van de verkeersstromen. Ook wil hij bekijken of het haalbaar is om het laadstation alleen open te stellen tijdens de openingstijden van de supermarkt. De stelligheid waarmee de commissieleden zich aanvankelijk over de bouw van het snellaadstation uitspraken, leek door het betoog van de wethouder wat te zijn afgezwakt. Het plan staat als bespreekstuk op de agenda van de raad.

Advertentie

Categorieën