De extra verhoging van de lokale lasten gaat door.
De extra verhoging van de lokale lasten gaat door. Foto: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

Gemeentebegroting 2024-2027 vastgesteld: hogere lasten voor inwoner en ondernemer

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Na een uitvoerige bespreking in de raadscommissie Bestuur & Financiën en een extra raadsvergadering heeft de gemeenteraad vorige week ingestemd met de programmabegroting 2024-2027. Via twee amendementen en drie moties probeerden de oppositiepartijen nog wat aanpassingen aan te brengen, maar die pogingen bleken weinig kans van slagen te hebben.

door Bert Verver

Om de zwakke financiële positie van de gemeente te versterken viel niet te ontkomen aan lastenverzwaringen. Daarmee en met een hogere uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk wist het college van B en W de raad een sluitende begroting voor te leggen. De begroting voorziet in een vermindering van de schuldenlast van 148,3 miljoen in 2024 naar 127,6 miljoen in 2027, terwijl in diezelfde periode de algemene reserve groeit van 29,3 miljoen naar 52,5 miljoen euro.

De lastenverzwaring wordt deels veroorzaakt door de toegepaste inflatiecorrectie, maar ook door een extra verzwaring van de lasten voor onder andere de rioolheffing, grafrechten en onroerend goed. Zo wordt de OZB eenmalig verhoogd van 4,2 naar 5,2 procent, omdat de kosten van de behandeling van bezwaarschriften 90.000 euro hoger uitvielen. De OZB niet-woningen gaat maar liefst 12,5 procent extra omhoog. Het waren deze verhogingen van de OZB die de oppositiepartijen ertoe brachten nog enkele voorstellen voor aanpassingen te doen.

Complimenteus

De meeste fracties spraken uit dat zij tevreden waren met de voorgelegde begroting. Dat gold zeker voor Remco Tijssen van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR), die wethouder Elly de Vries een welgemeend compliment gaf. Monique Jonker was als woordvoerder van de PvdA kritischer, omdat zij van mening was dat het sluitend maken van de begroting te veel ten koste ging van inwoners. Namens haar partij diende zij een motie in om de riool- en reinigingsrechten voor 100 procent kostendekkend te maken, mede ter compensatie van de oplopende kosten. 

Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) en Willem Ginjaar (LLBR) dienden samen met BBR en PvdA een amendement in waarin opgeroepen werd de 1 procent extra OZB-verhoging te schrappen. BBR was bovendien van mening dat ook veel bedrijven het, onder andere door de naweeën van corona, momenteel zwaar hebben en riep in een motie op de OZB-verhoging te beperken tot de inflatiecorrectie van 4,2 procent. Een motie met een soortgelijke strekking werd ingediend door LLBR. In die motie werd opgeroepen de verhoging in 2025 en 2026 voor niet-woningen te beperken tot het inflatiecijfer - de extra verhoging van 12,5 procent in 2024 zou daarmee wel in stand blijven. Woordvoerder Willem Ginjaar riep het college op ook te kijken naar reserveringen voor voorzieningen die nodig zijn als er de komende 3 jaar duizend woningen bijkomen en kreeg daarvoor de toezegging van wethouder Dirk-Jan Knol.

CO2-aanpak

Een geluid van andere orde liet Reinoud Doeschot (GroenLinks) horen. Hij vond dat de begroting de gelegenheid bood om 1 miljoen euro per jaar vrij te maken voor lastenvermindering en duurzaamheid. Hij vroeg daarbij nadrukkelijk aandacht voor acties om de CO2-uitstoot in het veenweidegebied te verminderen. Hij zag veel te weinig actie om de doelstelling van een vermindering van 55 procent te halen, waardoor de gemeente ook achterloopt op het landelijk beleid. Samen met de PvdA riep hij het college op de ten minste 55 procent reductie in 2030 vast te leggen en daarin de uitstoot van de veenweiden mee te nemen.

Namens D66 was Leon Prijs blij met het resultaat, maar hij noemde het herstel broos en kwetsbaar en waarschuwde voor de risico´s die zich in de begrotingsperiode zullen voordoen. Hij kreeg daarin bijval van Dirk van den Acker (VVD), die onder andere wees op de nog niet uitgekristalliseerde toekomst van het Evertshuis. 

CDA-woordvoerder Nico de Heij zag een begroting met ambities en vroeg het college er vooral voor te zorgen dat de basis goed op orde is. Hij maakte zich zorgen over tegenvallers zoals voor de Broekvelderbrug, maar wethouder Robin Kersbergen was van mening dat dat om een uniek geval ging. Tot slot kreeg de begroting steun van Jacob Biemond (SGP), die vaststelde dat er nog voldoende uitdagingen waren, maar dat het goed was dat er maatregelen genomen waren voor een beter ‘in control’ brengen van de financiën van het Sociaal Domein.

Begrip

Wethouder Elly de Vries was blij met de uitgedeelde complimenten en toonde begrip voor de zorgen om de verhogingen van de OZB, maar was duidelijk niet bereid mee te gaan met de daarover ingediende moties. Haar collega Jan Leendert van den Heuvel wilde de CO2-problematiek graag oppakken tijdens de duurzaamheidsdiscussie die binnenkort op de agenda staat. 

Na een ruime schorsing gaven de fracties van PvdA en LLBR aan de door hun ingediende moties aan te houden tot bij de behandeling van de kadernota. De beide amendementen over de aanpassing van de OZB kregen geen meerderheid en dat gold ook voor de motie van GroenLinks/PvdA over de CO2-reductie.

De begroting als geheel werd aangenomen met 17 stemmen voor en 7 tegen. De tegen stemmen kwamen van BBR (niet eens met extra verhoging OZB niet-woningen), PvdA (onduidelijke taakstellingen) en GroenLinks (onzekerheden over duurzaamheid en klimaat).

Rectificatie
In het verslag van de raadsvergadering van 8 november is vermeld dat het amendement dat ingediend was om de extra OZB verhoging van 1 procent te laten vervallen, geen meerderheid had gekregen. Deze vermelding is onjuist, want het amendement werd met 22 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. De begrote opbrengst van 90.000 euro wordt nu ten laste gebracht van de algemene reserve.