Logo kobr.nl

Raadslid 2014-2018

Gerrit Weerheim, SGP

Ontwikkelkamer. Armoedebeleid. Bestuurlijke lus. Radenbijeenkomst. Inspraak. Centrummanager. Rotonde. Dorpsbouwmeester. Commissievergadering. Greenport. Kadernota. Bijstandgerechtigde. Griffie. Raad op zaterdag. Geothermie. Sociaal Team. Regioafstemming. Bedrijfs≠bezoek. Duurzame mobiliteit. WMO-Raad. Begroting. Fractieadviseurs. Toeristenbelasting. Onderwijshuisvesting. Bezwaarmaker. Column.

Eigenkracht oplossing. Windturbines. Rekenkamer. Wethouder. Provincie Zuid-Holland. Huis van Alles. Slappe bodem. Stemming. Niet gesprongen explosieven. Schrifte≠lijke vraag. Dorpsteam. Bitterbal. Arbeidsmigranten. Verbeterplan Ferm Werk. Ondernemersvereniging. Groene Hart. Risicogestuurd toezicht. Winkelopenstelling. Burger≠initiatief. Plassengebied. Motie. Dorpsontwikkelingsmaatschappij. Cultuurhistorisch waardevol pand.

Wijkgericht werken. Mantelzorgers. Kunstgras. Zwerfafval. Raadsvoorstel. Doorstroming op de woningmarkt. Statushouder. Fairtrade koffie. Parkeernorm. Agrarisch bouwvlak. Amendement. Starterlening. Herbegraven. Klant Contact Centrum. Precarioheffing. Jeugdhulp. Losliggende stoeptegel. Vraagafhankelijk vervoer. Aanbestedings≠beleid. Ledenvergadering. Bebouwde komgrens. Klimaat≠coˆperatie. Beeldkwaliteitsplan. Slim bezuinigen. Communicatienota. Grondexploitatie. Meicirculaire.

Warmtenet. Subsidiebudget. Stemverklaring. Weidevogel. Nota van behandeling zienswijzen. Bodegravenboog.

Principeverzoek. Evaluatie. Verkiezingsmanifest.

Het is bijzonder leerzaam om als gemeenteraadslid nog eens je agendaís van de afgelopen vier jaar door te bladeren. Wat deden wij? Wat ging goed, wat moet weg en wat kan beter?

Gerrit Weerheim

Gemeenteraadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

Lees ook

Meer berichten