Logo kobr.nl

Raad maakt prioriteitenlijst compleet

Na twee avonden vergaderen heeft de gemeenteraad haar prioriteitenlijst voor de begroting van 2019 gereed. Zoals wij vorige week al in deze krant schreven, bestaat over het grootste gedeelte van de voornemens die het college in de Kadernota presenteerde eensgezindheid in de gemeenteraad.

Van de 84,5 miljoen die de gemeente jaarlijks te besteden heeft, is het merendeel al bestemd. Is er een wijziging in de hoogte van de kosten of inkomsten te verwachten, dan wordt dit in de Kadernota opgenomen. Hieronder beschrijven we de opvallende extra uitgaven of inkomsten. Lees de Kader­nota voor het volledige overzicht en de toelichting op de website van de gemeente.

Opvallende extra uitgaven

• Het leerlingenvervoer valt door een nieuwe aan­beste­ding structureel maar liefst 106 duizend euro duurder uit.

• Er wordt structureel 300 duizend euro meer opgenomen voor voorzieningen in het Sociaal Domein. (*zie kader)

• Er wordt 38 duizend euro uitgetrokken om het budget voor cultuurhistorie structureel te verhogen.

• De afbouw van de extra subsidie aan het Evertshuis wordt tijdelijk stopgezet. In de praktijk betekent dit dat er 25 duizend euro meer dan vorig jaar begroot aan subsidie wordt uitgekeerd. (*zie kader)

Opvallende reserveringen

• Er wordt een miljoen euro gereserveerd voor onder­nemers die willen verhuizen naar het centrum van Bodegraven of hun gevel willen laten opknappen. Deze reservering is een voorloper van de komende Centrumvisie. (*zie kader en verslag in de krant van vorige week).

• Het nieuwe college heeft bij de installatie haar eigen programma 'Samen Duurzaam Gezond' gepresenteerd. De plannen die daarin zijn opgenomen moeten nog worden uitgewerkt. Er wordt een bedrag van 400 duizend euro gereserveerd om de genoemde plannen te kunnen reali­seren.

Opvallende extra inkomsten

• Het registreren van 1000 arbeidsmigranten levert de ge­­meente 200 duizend euro extra inkomsten van het Rijk op.

• De extra capaciteit van het Landalpark brengt 70 duizend euro meer toeristenbelasting in het laatje. De totale inkomsten lopen daarmee op naar 364 duizend euro. (*zie kader)

Sociaal domein

Het Sociaal Domein (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering, werk) kende in de afgelopen jaren een budgetoverschrijding van maar liefst 1,7 miljoen euro. In de komende begroting moet dit verlies worden weggewerkt en er wordt gekeken of er voortaan meer geld bij moet. Het voorstel van het college is om structureel 300 duizend euro meer op te nemen in de begroting. Daarnaast lobbyt de gemeente, samen met Gouda, voor een ruimere toelage van het Rijk. Als derde wordt gekeken naar kostenbesparing van zo'n 318 duizend euro. Deze maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat de inkomsten en uitgaven over vijf jaar in balans zijn. Er wordt daarnaast een fikse reservepot gecreëerd om het risico van tegenvallers te kunnen opvangen. De tekorten van nu en de voorziene tekorten in de komende vier jaar worden gecompenseerd uit de nu bij de gemeente aanwezige reserves. (Let op: Dit is een zeer versimpelde versie van de werkelijke tekst in de Kadernota. We verwijzen u graag naar de volledig tekst die te vinden is op de gemeentelijke website.)

Toeristen, toeristenbelasting en buitengebied

ChristenUnie stelde voor de toeristenbelasting met 47 cent te verhogen naar 2 euro per persoon per nacht. (CU): "Met het geld kunnen meer voorzieningen worden gerealiseerd, zoals rustpunten in het gebied." Vergeer (CDA) noemde de verhoging nogal willekeurig en kreeg daarmee bijval van diverse andere partijen. Van der Smit (SGP) sprak wel zijn steun uit: "We hebben zo vaak al investeringen in voorzieningen niet kunnen doen vanwege een gebrek aan financiële middelen. Nu we de kans hebben om meer geld te innen, moeten we dat doen." De motie is aangehouden en dus niet in stemming gebracht. Overigens vloeit het geld dat via toeristenbelasting wordt geïnd naar de algemene kas; er kan geen specifiek doel aan worden gekoppeld.

In een andere motie pleitte De Vries (D66) voor het opstellen van een nota waarin beschreven wordt wat de grenzen zijn voor toerisme in het buitengebied. "We willen die toeristen graag, want hun aanwezigheid draagt bij aan de economie. Maar hoe beschermen we het buitengebied?" Op de SGP-fractie na stemden alle raadsleden in met deze motie.

Evertshuis

Het CDA vroeg de wethouder een termijn te noemen waarop de afbouw van de subsidie weer zou worden hervat. Deze motie werd door alle partijen gesteund, met uitzondering van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk. Tijssen (BBR): "Geef het Evertshuis de tijd om de financiën op orde te krijgen. Hiermee gaat de raad te veel op de stoel van het bestuur zitten en die rol past ons niet."

Uitvoeringsplan voor centrum Bodegraven

Wethouder Nieuwenhuizen gaf aan af te willen van allerlei losse besluiten, zoals tot nu de praktijk is. Er komt één uitvoeringsplan voor het centrum van Bodegraven. De 1 miljoen voor verhuispremie en gevelsubsidie loopt daar vanwege de urgentie op vooruit. Interessant in dit kader was de oproep van VVD om in het centrum vooral pragmatisch om te gaan met de bestemmingsplannen en de APV. De partij wilde het college ermee stimuleren om creatief ondernemerschap niet te blokkeren door in het centrum blurring en terrasmogelijkheden juist toe te staan. Van der Smit (SGP): "Mocht deze motie onverhoopt worden aangenomen, dan roep ik het college op deze niet uit te voeren. Dit zou je volstrekt niet moeten willen doen." De motie is ingetrokken en niet in stemming gebracht.

Tiny Houses

Diverse partijen (PvdA, VVD, D66) verwonderden zich erover dat er in verkiezingstijd ruim gesproken werd over huisvesting, maar daar over niets in de Kadernota vermeld was. VVD kwam mede daarom met de motie om 'Tiny Houses' mogelijk te maken. Aanvankelijk reageerde de overige partijen er wat lauw op. Kunnen we niet beter wachten tot er een complete Woonvisie wordt samengesteld? Waarom nu al hierop voorsorteren? Dat de motie uiteindelijk met unanieme stemmen aangenomen is, komt door het pleidooi van onder anderen Kersbergen (VVD): "Geef deze proef de ruimte. Dan kunnen we de resultaten van de proef mooi meenemen in de later samen te stellen Woonvisie."

Meer berichten