Commissie Ruimte op hoofdlijnen tevreden met Woonvisie 2021-2025 | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk

Commissie Ruimte op hoofdlijnen tevreden met Woonvisie 2021-2025

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De leden van de commissie Ruimte besteedden zo’n twee uur aan de discussie over de concept-Woonvisie 2021-2024. Aan de totstandkoming van het document is een lang voorbereidingsproces voorafgegaan en dat leverde de nodige complimenten op van de commissieleden, die op de hoofdlijnen van het document weinig opmerkingen meer hadden.

Deze woonvisie vervangt de visie van 2015, omdat de woningmarkt sindsdien sterk is veranderd en daarin geen onderscheid werd gemaakt naar dorpen. Het college ziet de visie als een bouwsteen voor het toekomstige bouwprogramma en de dorpsvisies.

Tijdens de vergadering bleek duidelijk dat het inspreken tijdens het maandelijks daarvoor gereserveerde uurtje kan helpen om een probleem duidelijk naar voren te brengen. De hartenkreet van woonwagenbewoners een week eerder was voor de meeste fracties aanleiding om de problematiek van het tekort aan woonwagenstandplaatsen nog even te onderstrepen en het bracht Hennie Castelein (BBR) er zelfs toe wethouder Dirk-Jan Knol te vragen ervoor te zorgen nog deze raadsperiode tien tot vijftien plaatsen te realiseren. Die toezegging kreeg ze niet, maar de wethouder meldde dat hij al in gesprek was over dit onderwerp en dat hij het serieus wilde aanpakken. De vraag van Henk van der Smit (SGP) of die standplaatsen ook beschikbaar zouden zijn voor niet-woonwagenbewoners, werd bevestigend beantwoord. “Ze komen dan op een wachtlijst,” was het antwoord van de wethouder, die daarmee wat verholen aangaf dat de kans op toewijzing niet zo groot zal zijn. Van der Smit vroeg ook aandacht voor het bouwen in de buurtschappen en vroeg zich af of er door het benoemen van veel doelgroepen nog wel woonkansen zouden zijn als je niet tot een specifieke doelgroep behoort.

Tiny houses
Het begrip ‘tiny houses’ (woningen van 40-50 m2) liep als een rode draad door de beraadslaging. Het riep het beeld op dat tiny houses een oplossing zouden kunnen zijn voor het huisvesten van jongeren. Bedenkingen waren er echter ook. Zo stelden Elly de Vries (D66) en Merel van Dijk (GroenLInks) dat er in het buitengebied problemen kunnen ontstaan, als er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om vergunningsvrij aan te bouwen. Zij riepen daarom op strikte regels vast te stellen waaraan tiny houses moeten voldoen.

In de tweede termijn van de discussie kwam Henk van der Smit nog wat uitgebreider op dit onderwerp terug. Hij had zich in een aantal bouwprojecten van tiny houses verdiept en dacht dat er misschien mogelijkheden waren voor tiny houses op het water. “Uitbreiding is dan niet mogelijk en een dubbel gebruik met bijvoorbeeld waterberging kan daarbij interessant zijn,” aldus Van der Smit. Hij voegde eraan toe dat bij uitgifte van de grond in erfpacht ook regels kunnen worden gesteld die ongebreideld uitbreiden kunnen voorkomen. Wethouder Knol beloofde de suggesties mee te nemen in de verdere uitwerking van de woonvisie.

Voor iedereen?
Jan van Rooijen (CDA) vertelde dat hij vanuit de dorpen steeds meer de roep hoorde om in te spelen op lokale behoeftes. Hij greep terug op het motto van de vorige visie: goed wonen voor iedereen. Aan ‘goed wonen’ wilde hij geen concessie doen, maar hij vroeg zich af of dat ‘voor iedereen’ nog wel kon worden waargemaakt gezien de beperkte ruimte aan bouwgrond. Hij wilde nadrukkelijk naar inbreilocaties kijken, omdat bouwen op die soms wat verloederde plekken ook de omgeving leefbaarder maakt. Hij wees erop dat wonen meer is dan vier muren en een dak en vroeg aandacht voor de benodigdheden voor veiligheid, zorg en welzijn en duurzaamheid.

Die laatste aspecten zullen zeker terugkomen in de dorpsvisies. Verschillende fracties uitten hun zorg over de strijd tussen de veelheid aan visies die worden opgesteld. Wethouder Dirk-Jan Knol was daar niet zo benauwd voor. In zijn ogen was de concept-woonvisie niet in beton gegoten en als er andere wensen uit de dorpsvisies naar voren komen, dan is aanpassing geen enkel probleem. Die aanpassing zou volgens Jan Bouwens (PvdA) ook wel eens nodig kunnen zijn omdat er door ruimtegebrek vaker moet worden gekeken naar hoogbouw. Volgens de sociaal-democraat was dat vroeger onbespreekbaar, maar is een kentering in het denken daarover herkenbaar.

Andere aspecten die aan de orde kwamen waren onder andere de relatie tussen de woonvisie en duurzaam en klimaatneutraal bouwen en de verhoging van het percentage sociale huur in projecten van 20 naar 25 procent. Vooral de PvdA en D66 riepen op om daar strikt aan vast te houden. Wethouder Knol was van mening dat dat percentage niet voor ieder bouwproject moet gelden, maar dat daar op de schaal van de hele gemeente naar moet worden gekeken. Lukt het een ontwikkelaar niet in het eigen project, dan moet hij daarvoor wel een financiële compensatie leveren.

Hoewel er weinig discussie meer mag worden verwacht, besloten de commissieleden de vaststelling van de woonvisie ter bespreking op de raadsagenda van vanavond te plaatsen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten